Βελτίωση του κειμένου με το markdown

Το Markdown επεκτείνεται επάνω από το οποιαδήποτε περιοχή του Moodle που σας επιτρέπει να εισαγάγετε απλό κείμενο, δίνοντάς σας την δυνατότητα να δώσετε εύκολα έμφαση (έντονα γράμματα, πλάγιοι χαρακτήρες), δομή (κουκκίδες και επικεφαλίδες) και υπέρσυνδέσεις (σε εικόνες ή σε άλλες πηγές από το διαδίκτυο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το markdown σε πολλές περιοχές μέσα στο Moodle, απλά το επιλέγετε από την αναδιπλούμενη λίστα μορφοποίησης η οποία βρίσκεται κάτω από την περιοχή κειμένου όταν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Βασικές έννοιες

Για να εισαγάγετε κείμενο, πληκτρολογήστε μέσα στην περιοχή εισαγωγής κειμένου, πιέζοντας το πλήκτρο RETURN δύο φορές στο τέλος μιας παραγράφου για να αφήσει μία κενή γραμμή μεταξύ του τέλους της μιας παραγράφου και της έναρξης της επόμενης.

Δίνοντας έμφαση στο κείμενο

Μπορείτε να προσθέσετε τρία επίπεδα έμφασης με το markdown, το πλάγιο κείμενο, το έντονο κείμενο, ή το έντονο και πλάγιο κείμενο. Αυτό επιτυγχάνεται βάζοντας το κείμενο που επιθυμείτε να δώσετε έμφαση ανάμεσα σε αστερίσκους π.χ.

*πλάγια* - > πλάγια
**έντονα** - > έντονα
***έντονα πλάγια*** - > έντονα πλάγια

Έμφαση μπορεί να δωθεί και σε μεμονωμένες λέξεις, μια ακολουθία λέξεων, ή ακόμα και σε μέρος μιας λέξης:

μία *απλή* λέξη - > μια απλή λέξη
***μία ακολουθία λέξεων*** - > μια ακολουθία λέξεων
κιν **ηματογρά**φος - > κινηματογράφος
Η κάτω παύλα (_) μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά γι' αυτόν το λόγο.

Τίτλοι

Το Markdown σας επιτρέπει να χωρίσετε το κείμενό σας με επικεφαλίδες. Έξι διαφορετικά επίπεδα είναι διαθέσιμα αν και είναι ασυνήθιστο σε ένα κανονικό κείμενο να χρησιμοποιηθούν περισσότερο από τρία επίπεδα. Παραδείγματος χάριν, υπάρχουν τρία επίπεδα τίτλου που χρησιμοποιούνται στο κείμενο που διαβάζετε αυτήν την στιγμή.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μία επικεφαλίδα πληκτρολογόντας στην αρχή μιας γραμμής έναν ή περισσότερους hash χαρακτήρες (#). Ένα hash είναι ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος τίτλος, και έξι hashes σας δίνουν το λιγότερο σημαντικό ή μικρότερο τίτλο.
# Επικεφαλίδα κειμένου
## Κεφαλίδα κειμένου
### Υπό- επικεφαλίδα κειμένου
κ.λπ.

Τα πρώτα δύο επίπεδα τίτλων είναι τα πιο κοινά και μπορούν να δημιουργηθούν με εναλλακτικούς τρόπους που τα κάνουν να ξεχωρίζουν περισσότερο σε σχέση με το απλό κείμενο (αν και η εμφάνισή τους είναι ίδια με την προηγούμενη μέθοδο). Αυτή η εναλλακτική λύση χρησιμοποιεί μια γραμμή με τον χαρακτήρα της ισότητας (=) ή από παύλες (-) κάτω από τον τίτλο ως εξής:

επικεφαλίδα κειμένου
=================
κεφαλίδα κειμένου
-------------------------

Λίστες

κατάλογοι με κουκκίδες

Οι κατάλογοι με κουκκίδες μπορούν να δημιουργηθούν ξεκινώντας κάθε γραμμή με έναν αστερίσκο που ακολουθείται από ένα διάστημα πριν από το περιεχόμενο του κειμένου μετά την κουκκίδα. Σημειώστε ότι το να αφήσετε ένα κενό διάστημα είναι σημαντικό και δεν πρέπει να το ξεχασετε.

* πρώτη κουκκίδα
* δεύτερη κουκκίδα
* τρίτη κουκκίδα

γίνεται

 • πρώτη κουκκίδα
 • δεύτερη κουκκίδα
 • τρίτη κουκκίδα

Αριθμημένες λίστες

Ομοίως, αριθμημένες λίστες μπορούν να δημιουργηθούν αρχίζοντας κάθε γραμμής με έναν αριθμό που ακολουθείται από ένα διάστημα και έπειτα το σχετικό κείμενο.

1. πρώτο σημείο
2. δεύτερο σημείο
3. τρίτο σημείο

γίνεται

 1. πρώτο σημείο
 2. δεύτερο σημείο
 3. τρίτο σημείο

Λίστα με διάρθρωση

Μπορείτε να βάλετε με εσοχή ή να διαρθρώσετε κουκκίδες και αριθμημένες λίστες, ακόμη και να κάνετε ανάμιξη αυτών σε μια δομή:

* πρώτο επίπεδο κουκκίδων
 * υπο-επίπεδο κουκκίδων 
 * υπο-επίπεδο κουκκίδων 2
* πρώτο επίπεδο κουκκίδων 2
1. αριθμημένο σημείο 1
 1. αριθμημένο σημείο με εσοχή 
2. αριθμημένο σημείο 2

γίνεται

 • πρώτο επίπεδο κουκκίδων
  • υπο-επίπεδο κουκκίδων
  • υπο-επίπεδο κουκκίδων 2
 • πρώτο επίπεδο κουκκίδων 2
  1. αριθμημένο σημείο 1
   1. αριθμημένο σημείο με εσοχή
  1. αριθμημένο σημείο 2

παράθεση παραγράφων

Μπορείτε να παραθέσετε ένα τμήμα κειμένου ξεκινώντας κάθε γραμμή με το σύμβολο της ανισότητας (>). Αυτός ο χαρακτήρας επιλέχτηκε δεδομένου ότι πολλά προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το χρησιμοποιούν για να δείξουν τα τμήματα που έχουν παρατεθεί.

>Αυτό είναι μια παράγραφος που έχει παρατεθεί
> απλωμένη σε δύο γραμμέs

γίνεται

Αυτό είναι μια παράγραφος που έχει παρατεθεί απλωμένη σε δύο γραμμές

Μπορείτε να γλυτώσετε λίγο από την πληκτρολόγηση με την χρησιμοποίηση ενός ενιαίου συμβόλου στην αρχή της πρώτης γραμμής της παραγράφου.

>Αυτό είναι μια παράγραφος που έχει παρατεθεί ακόμα και αν είναι απλωμένη σε πολλές γραμμές

γίνεται

αυτό είναι και μια παράγραφος που έχει παρατεθεί ακόμα κι αν είναι απλωμένη σε πολλές γραμμές.

 

Συνδέσεις Ιστού

Υπάρχουν δύο τρόποι να δημιουργηθούν συνδέσεις με πόρους που υπάρχουν στο διαδίκτυο: ο πρώτος είναι να συμπεριλάβετε την υπερσύνδεση μέσα στο κείμενο, τοποθετώντας το κείμενο στο οποίο οι αναγνώστες θέλετε να κάνουν κλικ επάνω του, απλώς ανάμεσα σε αγκύλες και το URL της σελίδας που επιθυμείτε να χρησιμοποιείσετε ως υπερσύνδεση αμέσως μετά μέσα σε παρένθεση χωρίς κενά ανάμεσα στην αγκύλη και την παρένθεση. Μπορείτε να προσθέσετε και ένα προαιρετικό τίτλο για την σύνδεση αμέσως μετά το URL.

Ένα [παράδειγμα υπερσύνδεσης](http://example.com/ "προαιρετικός τίτλος") μέσα σε μία πρόταση.

γίνεται

Ένα παράδειγμα υπερσύνδεσης μέσα σε μια πρόταση.

Ο τίτλος, εάν υπάρχει, παρουσιάζεται σε ένα "tooltip" που εμφανίζεται όταν ο χρήστης αιωρεί το ποντίκι του πάνω από το κείμενο της υπερσύνδεσης. Δοκιμάστε το στη σύνδεση που εμφανίζεται παραπάνω.

Για τις πιό μακροσκελή συνδέσεις μπορείτε να αποφύγετε να διακόψετε τη ροή του κειμένου με τη χρησιμοποίηση ενός στυλ υποσημείωσης, που συνδέει ένα σύντομο όνομα προσδιορισμού με την υπερσύνδεση σε ένα δεύτερο σύνολο από αγκύλες (είτε χρησιμοποιώντας μια σύντομη επεξηγηματική λέξη, μία φράση, είτε απλά έναν αριθμό).

Ένα [παράδειγμα σύνδεσης][ex] μέσα σε μία πρόταση.

Κατόπιν, οπουδήποτε αλλού μέσα στο έγγραφο, αλλά κατά προτίμηση είτε αμέσως μετά από την παράγραφο με τη σύνδεση, είτε συλλογικά όλες οι συνδέσεις URL στο κάτω μέρος του εγγράφου, μπορείτε να καθορίσετε το URL που συνδέεται με την ταυτότητα:
[ex]: http://example.com/ "προαιρετικός τίτλος"

Ο τρόπος εμφάνισης αυτού του δεύτερου παραδείγματος θα είναι όμοιος με τον πρώτο τρόπο. Είναι απλά ένας τρόπος για να είναι το έγγραφό μας τακτοποιημένο και οργανωμένο έτσι ώστε να είναι εύκολη αργότερα η τροποποίησή του (ιδιαίτερα εάν συνεργάζεστε και με άλλους).

Ένας τελικός συντομότερος δρόμος, εάν επιθυμείτε το κείμενο της υπερσύνδεσης να είναι ίδιο με την διεύθυνσξη της ιστοσελίδας, είναι να βάλετε την διεύθυνση ανάμεσα στα σύμβολα μεγαλύτο και μικρότερο, όπως φαίνεται παρακάτω:

<http://moodle.org/>

το οποίο γίνεται

http://moodle.org

Εικόνες

Οι εικόνες συμπεριλαμβάνονται κατά τρόπο παρόμοιο με τις υπερσυνδέσεις, απλώς βάζοντας μπροστά ένα θαυμαστικό. Το "alt κείμενο" (alt που προέρχεται από το alternative που σημαίνει εναλλακτική λύση) παρέχεται στους χρήστες που δεν μπορούν να δουν την εικόνα για διάφορους λόγους, και έστι το κείμενο θα βγάζει νόημα και χωρίς εικόνα. Κάνοντας αυτό θα παρέχει και μία υπενθύμιση ή ένα στοιχείο σε εκείνους που επεξεργάζονται το κείμενο με το markdown ως προς τον σκοπό ύπαρξης της εικόνας.

Ο "τίτλος" παρουσιάζεται σε ένα μικρό pop up πλαίσιο όταν ο χρήστης έχει το ποντίκι του πάνω από την εικόνα και μπορεί έτσι να του παρέχει επιπλέον πληροφορίες.

![alt κείμενο](/path/img.jpg "προαιρετικός τίτλος")

Και, όπως τις συνδέσεις Ιστού, μπορείτε να οργανώσετε το έγγραφό σας κρατόντας όλα τα URL μαζί με το στιλ των "υποσημειώσεων". Απλώς δώστε στην εικόνα ένα σύντομο, μοναδικό όνομα:

![alt κείμενο][photo]

και οπουδήποτε αλλού μέσα στο έγγραφό σας, συνδέστε αυτό το όνομα με ένα αρχείο εικόνας:

[photo]: /url/to/img.jpg "προαιρετικός τίτλος"

Παρακάτω ένα παράδειγμα και ο τρόπος που θα εμφανιστεί στον χρήστη:

![Google logo](http://www.google.com/images/logo.gif "The Google logo")

Google logo

Το "alt κείμενο", που είναι σημαντικό επίσης για λόγους δυνατότητας πρόσβασης, θα χρησιμοποιείται συχνά από τους φυλλομετρητές όταν οι συνδέσεις με τις εικόνες είναι σπασμένες (δεν είναι εφικτές για κάποιο λόγο, διαγραφή ή βρίσκονται σε άλλο εξυπηρετητή που είναι προσωρινά μη διαθέσιμος):

![alt κείμενο για σπασμένο σύνδεσμο εικόνας](http://example.com/intentionally.broken.link "Η εικόνα δεν πρόκειται να εμφανιστεί")

γίνεται (ο ακριβής τρόπος εμφάνισης εξαρτάται από τον φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε).

alt text for broken image

Θέματα για προχωρημένους

Αυτή η σύντομη εισαγωγή καλύπτει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του markdown που χρησιμοποιούνται στη πλειοψηφία των περιπτώσεων. Είναι δυνατό να επιτευχθούν πολύ πιό σύνθετα αποτελέσματα, ιδιαίτερα εάν ξέρετε ήδη πώς να γράψετε HTML, αλλά αυτά καλύπτονται σε ένα ξεχωριστό έγγραφο, στο χρήση του markdown για προχωρημένους.

Περισσότερες πληροφορίες για την χρήση του markdown για προχωρημένους

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English