Διαθέσιμες Έρευνες

Προς το παρόν, το Moodle προσφέρει μόνο συγκεκριμένους τύπους έρευνας (μελλοντικές εκδόσεις θα σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε τους δικούς σας).

Οι διαθέσιμες έρευνες έχουν επιλεγεί σαν ιδιαίτερα χρήσιμες για την αποτίμηση δικτυακών περιβάλλοντων μάθησης τα οποία χρησιμοποιούν μια δημιουργική παιδαγωγική. Είναι χρήσιμα για να αναγνωρίζουν συγκεκριμένες τάσεις οι οποίες μπορούν να αναπτύσσονται μεταξύ των συμμετεχόντων. (Για να δείτε μια δημοσίευση όπου όλα αυτά χρησιμοποιούνται με πολλές λεπτομέρειες, δείτε: http://dougiamas.com/writing/herdsa2002)


COLLES - Constructivist On-Line Learning Environment Survey

  Το COLLES αποτελείται από 24 δηλώσεις οργανωμένες σε 6 ομάδες, κάθε μια από τις οποίες μας βοηθά να αναφερθούμε σε μια ερώτηση κλειδί σχετικά με την ποιότητα του δικτυακού μαθησιακού περιβάλλοντος:

  Συνάφεια Πόσο σχετική (συναφής) είναι η δικτυακή μάθηση σε σχέση με τις πρακτικές των καθηγητών προς τους φοιτητές;
  Αμφισβήτηση Μπορεί ένα δικτυακό μαθησιακό περιβάλλον να ερεθίσει την κριτική σκέψη αμφισβήτησης των φοιτητών;
  Αλληλεπίδραση Σε τι βαθμό οι φοιτητές σε ενα δικτυακό μαθησιακό περιβάλλον, εμπλέκονται σε ένα πλούσιο εκπαιδευτικό διάλογο;
  Υποστήριξη καθηγητών Πόσο καλά οι καθηγητές επιτρέπουν στους φοιτητές να συμμετέχουν σε μια δικτυακή διαδικασία μάθησης;
  Υποστήριξη από τους συμμετέχοντες φοιτητές Παρέχεται ευαίσθητη και ενθαρυντική υποστήριξη από τους συφοιτητές;
  Ερμηνεία Καταλαβαίνουν πραγματικά οι φοιτητές και οι καθηγητές ο ένας τον άλλον στη δικτυακή επικοινωνία?

  Η ενίσχυση της δυναμικής όψης της μάθησης είναι η νέα θεωρία της γνώσης: κοινωνικός κονστρουκτιβισμός, ο οποίος αναπαριστά το φοιτητή σαν ενεργό θεμελιωτή σκέψης μέσα σε ένα περιβάλλον μάθησης, το οποίο επιτρέπει την κοινωνική αλληλεπίδραση. Ο κοινωνικός κονστρουκτιβισμός είναι μια επιστημολογία, ή δρόμος γνώσης, στον οποίο οι φοιτητές συνεργάζονται ώστε να δημιουργήσουν απο κοινού νέα κατανόηση, ειδικά στο χώρο της αμοιβαίας αναζήτησης που βασίζεται στην προσωπική τους εμπειρία.

  Βασικό σημείο σε αυτή τη συνεργασία είναι η ανάπτυξη των επικοινωνιακών δυνατοτήτων των φοιτητών, δηλαδή την ικανότητα να εμπλακούν σε ανοιχτό και κριτικό διάλογο με τους εκπαιδευτές και τους συμφοιτητές. Αυτός ο διάλογος χαρακτηρίζεται από ένα ενσυναίσθητο προσανατολισμό για τη δημιουργια αμοιβαίας και ανταποδοτικής κατανόησης και μια κριτική διάθεση στην εξέταση υποδόριων υποθέσεων.

  Το COLLES έχει σχεδιαστεί για να σας επιτρέψει να επιβλέψετε το εύρος με το οποίο είστε σε θέση να εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης του παγκόσμιου ιστού για την εμπλοκή φοιτητών σε δυναμικές πρακτικές μάθησης.

  (Αυτές οι πληροφορίες έχουν διασκευαστεί από τη σελίδα COLLES. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το COLLES και τους συγγραφείς του στο: http://surveylearning.com/colles/)


ATTLS - Attitudes to Thinking and Learning Survey

  Η θεωρία των 'δρόμων μάθησης', που προέρχεται απο την έρευνα πάνω στα φύλα, (Belenky et al., 1986) μας δίνει ένα εργαλείο για τον έλεγχο της ποιότητας του διαλόγου μέσα σε ένα συνεργατικό περιβάλλον.

  Το Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (ATTLS) είναι ένα εργαλείο που έχει αναπτυχθεί από τους Galotti et al. (1999) για να μετρήσει το πόσο κάποιο άτομο είναι ένας 'συνδεδεμένος γνώστης' (ΣΓ) ή ένας 'αυτόνομος γνώστης' (ΑΓ).

  Άνθρωποι με υψηλή βαθμολογία ΣΓ συνήθως βρίσκουν τη μάθηση πιο διασκεδαστική και είναι πιο συνεργάσιμοι, κοινωνικοί και πρόθυμοι να χτίσουν πάνω στις ιδέες άλλων. Αυτοί που έχουν υψηλή βαθμολογία ΑΓ συνήθως είναι πιο επιφυλακτικοί και έχουν αντιρρήσεις στη μάθηση.

  Έρευνες έχουν δείξει πως αυτές οι δύο μορφές μάθησης είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη (Galotti et al., 1999; Galotti et al., 2001). Επιπλέον, αντικατοπτρίζουν μόνο τη στάση απέναντι στη μάθηση και όχι τις δυνατότητες μάθησης ή την διανοητική ικανότητα.

  Belenky, M. F., Clinchy, B. M., Goldberger, N. R., & Tarule, J. M. (1986). Women's Ways of Knowing: The Development of Self, Voice, and Mind. New York: Basic Books, Inc.

  Galotti, K. M., Clinchy, B. M., Ainsworth, K., Lavin, B., & Mansfield, A. F. (1999). A New Way of Assessing Ways of Knowing: The Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (ATTLS). Sex Roles, 40(9/10), 745-766.

  Galotti, K. M., Reimer, R. L., & Drebus, D. W. (2001). Ways of knowing as learning styles: Learning MAGIC with a partner. Sex Roles, 44(7/8), 419-436.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English