Ανατροφοδότηση από τους διδασκόμενους

Όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργή, εμφανίζεται σύνδεσμος προς αναδυόμενο παράθυρο ανατροφοδότησης (popup feedback window), κάθε φορά που ο διδασκόμενος πατά το κουμπί "Έλεγχος". Το παράθυρο ανατροφοδότησης δίνει στον διδασκόμενο τη δυνατότητα να στείλει στον διδάσκοντα κείμενο ανατροφοδότησης σχετικά με την άσκηση τύπου κουίζ.

Η επιλογή αυτή μπορεί να έχει τις εξής ρυθμίσεις:

Κανένα
Δεν εμφανίζεται παράθυρο ανατροφοδότησης

Ιστοσελίδα
Εμφανίζεται ιστοσελίδα στο παράθυρο ανατροφοδότησης. Πρέπει να εισάγετε το URL μιας ιστοσελίδας, π.χ. http://myserver.com/feedbackform.html

Φόρμα ανατροφοδότησης
Στο παράθυρο ανατροφοδότησης θα εμφανιστεί φόρμα σε κατάλληλη μορφή προς αποστολή μέσω email (π.χ. σε μορφή formmail.pl). Πρέπει επίσης να εισάγετε το σχετικό URL, π.χ. http://myserver.com/cgi-bin/formmail.pl

Φόρουμ της πλατφόρμας Moodle
Θα εμφανιστεί ο κατάλογος των φόρουμ του σχετικού μαθήματος

Μήνυμα μέσω Moodle
Θα εμφανιστεί ο επεξεργαστής σύντομου μηνύματος Moodle. Αν ένα μάθημα έχει πολλούς διδάσκοντες, ο διδασκόμενος θα κληθεί να επιλέξει έναν διδάσκοντα, πριν εμφανιστεί η σελίδα μηνύματος.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English