Προσωπικός Τρόπος Βαθμολόγησης


Αυτό θα σας επιτρέψει να βάλετε ένα αριθμητικό βαθμό σε κάθε απάντηση. Οι απαντήσεις μπορούν να έχουν αρνητικές τιμές ή θετικές τιμές. Στις εισαγόμενες ερωτήσεις θα οριστεί αυτόματα 1 μονάδα για την σωστή απάντηση και 0 για τις λανθασμένες, αν και μπορείτε να αλλάξετε αυτό (δηλ. την βαθμολογία) μετά από την εισαγωγή.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English