Ο σύνδεσμος μετάβασης (jump-to)

Κάθε Απάντηση (για ερωτήσεις) και κάθε Περιγραφή (για τις σελίδες-κλάδους) έχει ένα σύνδεσμο μετάβασης. Όταν επιλέγει την απάντηση, ο διδασκόμενος λαμβάνει μια απόκριση στην απάντηση. Στη συνέχεια βλέπει τη σελίδα του συνδέσμου μετάβασης. Ο σύνδεσμος αυτός είναι είτε σχετικός είτε απόλυτος. Οι σχετικοί σύνδεσμοι είναι Αυτή η σελίδα και Επόμενη σελίδα. Ο σύνδεσμος Αυτή η σελίδα οδηγεί τον διδασκόμενο να δει ξανά την ίδια σελίδα. Ο σύνδεσμος Επόμενη σελίδα οδηγεί στη σελίδα που ακολουθεί κατά τη λογική σειρά που έχουν τοποθετηθεί οι σελίδες. Ένας απόλυτος σύνδεσμος υλοποιείται με την επιλογή του τίτλου της σελίδας.

Σημείωση: οι σχετικοί σύνδεσμοι, όπως οι σύνδεσμοι Αυτή η σελίδα και Επόμενη σελίδα, μπορεί να παραπέμπουν σε διαφορετικές σελίδες, αν η σελιδοποίηση έχει αλλάξει, ενώ απόλυτοι σύνδεσμοι μετάβασης στον τίτλο μιας σελίδας παραπέμπουν στην ίδια σελίδα, ακόμη κι αν αλλάξει η σελιδοποίηση.

Μεταβάσεις ειδικού τύπου

Μη ορατές ερωτήσεις μέσα σε ένα κλάδο

Ο σύνδεσμος οδηγεί με τυχαίο τρόπο σε ερώτηση που δε βλέπει ο διδασκόμενος. Η ερώτηση βρίσκεται ανάμεσα σε αυτό τον πίνακα-κλάδο και στο τέλος της διδακτικής ενότητας ή στο επόμενο τέλος κλάδου.

Τυχαίες ερωτήσεις μέσα σε ένα κλάδο

Ο σύνδεσμος οδηγεί σε τυχαία ερώτηση ανάμεσα σε αυτό τον πίνακα-κλάδο και στο τέλος της διδακτικής ενότητας ή στο επόμενο τέλος κλάδου. Αν ο διδασκόμενος έχει ήδη δει την ερώτηση, θα έχει την ευκαιρία να απαντήσει και να κερδίσει τους πόντους της ερώτησης (σε περίπτωση που έχει πάνω από 1 προσπάθειες). Αν ο αριθμός των προσπαθειών περιορίζεται στη 1, η ερώτηση θα παραλειφθεί και άλλη τυχαία ερώτηση θα εμφανιστεί.

Τυχαίος πίνακας - κλάδος

Ο σύνδεσμος οδηγεί σε τυχαίο πίνακα - κλάδο ανάμεσα σε αυτό τον πίνακα-κλάδο και στο τέλος της διδακτικής ενότητας σρο επόμενο τέλος κλάδου.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English