Χρησιμοποιήστε τις Ρυθμίσεις Αυτού του Μαθήματος ως Προεπιλογή.

Επιλέξτε "ναι" πριν αποθηκεύσετε την ενότητα, και οι ρυθμίσεις έχετε επιλέξει για αυτή την ενότητα θα είναι οι προεπιλεγμένες για την επόμενη φορά που θα δημιουργείτε μία ενότητα για αυτό το μάθημα.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English