Επισκόπηση

1. Ένα μάθημα αποτελείται από διάφορες σελίδες και προαιρετικά από πίνακες κλάδους.

2. Μια σελίδα περιέχει κάποιο περιεχόμενο και τελειώνει κανονικά με μια ερώτηση, εξ’ ου και ο όρος Σελίδα Ερώτησης.

3. Για τις ερωτήσεις ανάπτυξης, δεν προβλέπεται απάντηση, μόνο βαθμολόγηση, ανατροφοδότηση, και ένα άλμα σε σελίδα.

4. Κάθε απάντηση μπορεί να έχει ένα μικρό κομμάτι κειμένου που εμφανίζεται όταν η απάντηση επιλέγεται. Αυτό το κομμάτι του κειμένου καλείται απόκριση (response ).

5. Ένα ‘άλμα’ συνδέεται με κάθε απάντηση. Το ‘άλμα’ μπορεί να είναι σχετικό – ‘αυτή η σελίδα’, ‘επόμενη σελίδα’ - ή απόλυτο – αναφερόμενο σε κάποια από τις σελίδες ή το τέλος της διδακτικής ενότητας.

6. Εξ ορισμού, η πρώτη απάντηση μεταπηδά στην επόμενη σελίδα της διδακτικής ενότητας. Οι επόμενες απαντήσεις μεταπηδούν στην ίδια σελίδα. Δηλαδή στο διδασκόμενο παρουσιάζεται ότι η ίδια σελίδα της διδακτικής ενότητας ξανά, εάν δεν επέλεξε την πρώτη απάντηση. Εάν έχετε δημιουργήσει ήδη μια συστάδα με ένα τέλος της συστάδας, και η ερώτηση είναι μέσα σε αυτήν, μπορείτε επίσης να επιλέξετε να μεταπηδήσετε σε μια Απαρατήρητη Ερώτηση μέσα στη συστάδα. Αυτή η επιλογή δεν θα παρουσιαστεί εάν δεν είστε σε μια συστάδα. Μπορείτε να περιβάλετε ένα σύνολο ερωτήσεων με συστάδα και τέλος της συστάδας οποιαδήποτε στιγμή.

7. Η επόμενη σελίδα καθορίζεται από τη λογική δομή της διδακτικής ενότητας. Πρόκειται για τη δομή των σελίδων όπως φαίνεται στο διδάσκοντα. Αυτή η δομή μπορεί να αλλάξει με τη μετακίνηση των σελίδων μέσα στη διδακτική ενότητα.

8. Μια διδακτική ενότητα έχει επίσης μια δομή πλοήγησης. Πρόκειται για τη δομή των σελίδων όπως φαίνεται στους διδασκόμενους. Αυτή καθορίζεται από τα άλματα που ορίζονται για μεμονωμένες απαντήσεις και μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από τη λογική δομή. (Αν και, σε περίπτωση που τα άλματα δεν παρεκλίνουν από τις προκαθορισμένες αξίες τους, τα δύο συσχετίζονται έντονα.) Ο διδάδκων έχει την επιλογή να ελέγξει τη δομή πλοήγησης.

9. Όταν επιδεικνύονται στους διδασκόμενους, οι απαντήσεις συνήθως μετατίθενται. Δηλαδή η πρώτη απάντηση όπως είναι ορατή στο διδάσκοντα , δεν θα είναι απαραιτήτως η πρώτη απάντηση στον κατάλογο που παρουσιάζεται στους διδασκόμενους. (Περαιτέρω, κάθε φορά που το ίδιο σύνολο απαντήσεων επιδεικνύεται, είναι πιθανό αυτές να εμφανίζονται με διαφορετική διάταξη.) Η εξαίρεση είναι σύνολα απαντήσεων για τις ερωτήσεις τύπου ταιριάσματος, όπου οι απαντήσεις παρουσιάζονται στη διάταξη με την οποία τις εισήγαγε ο διδάσκων.

10. Ο αριθμός απαντήσεων μπορεί να ποικίλει από σελίδα σε σελίδα. Παραδείγματος χάριν, επιτρέπεται μερικές σελίδες να τελειώσουν με ερώτηση τύπου Σωστού-Λάθους, ενώ άλλες έχουν τις ερωτήσεις με μια σωστή απάντηση και τρεις λανθασμένες για να μπερδέψουν τον διδασκόμενο.

11. Είναι δυνατό να οργανωθεί μια σελίδα χωρίς απαντήσεις. Στους διδασκόμενους παρουσιάζεται ένας σύνδεσμος ‘Συνέχεια’ (‘Continue link ’) αντί για ένα σύνολο απαντήσεων.

12. Εάν η μη αυτόματη βαθμολόγηση είναι απενεργοποιημένη: για τους σκοπούς της βαθμολόγησης των διδακτικών ενοτήτων, οι σωστές απαντήσεις είναι αυτές που μεταπηδούν σε μια σελίδα που είναι πιο κάτω στη λογική διάταξη από την τρέχουσα σελίδα. Οι λανθασμένες απαντήσεις είναι αυτές που είτε μεταπηδούν στην ίδια σελίδα είτε σε μια σελίδα πιο πάνω στη λογική διάταξη από την τρέχουσα σελίδα. Κατά συνέπεια, εάν τα άλματα δεν αλλάξουν, η πρώτη απάντηση είναι η σωστή απάντηση και οι άλλες απαντήσεις είναι λανθασμένες απαντήσεις.

Εάν η μη αυτόματη βαθμολόγηση είναι ενεργοποιημένη: η βαθμολόγηση μιας απάντησης καθορίζεται από την αξία της απάντησης. Το σύνολο των βαθμών αποτελεί μέρος της συνολικής αξίας της διδακτικής ενότητας, μέχρι ποσοστού 100%.

13. Οι ερωτήσεις μπορούν να έχουν περισσότερες από μια σωστές απαντήσεις. Παραδείγματος χάριν, εάν δύο από τις απαντήσεις μεταπηδούν στην επόμενη σελίδα, τότε καθεμία από τις δυο απαντήσεις λαμβάνεται ως σωστή. (Αν και η ίδια σελίδα προορισμού παρουσιάζεται στους διδασκόμενους, οι αποκρίσεις μπορεί να είναι διαφορετικές για τις δύο απαντήσεις.)

14. Όπως φαίνεται στο διδάσκοντα, οι σωστές απαντήσεις έχουν υπογραμμισμένες Ετικέτες Απάντησης.

15. Οι πίνακες κλάδοι είναι απλά σελίδες που έχουν ένα σύνολο συνδέσεων προς άλλες σελίδες στη διδακτική ενότητα. Μια διδακτική ενότητα μπορεί να αρχίζει με έναν πίνακα κλάδο που ενεργεί ως πίνακας περιεχομένων.

16. Κάθε σύνδεση σε έναν πίνακα κλάδο έχει δύο συστατικά, μια περιγραφή και τον τίτλο της σελίδας μεταπήδησης.

17. Ένας πίνακας κλάδος διαιρεί το μάθημα σε διάφορους κλάδους (ή τμήματα). Κάθε κλάδος μπορεί να περιέχει διάφορες σελίδες (πιθανώς όλες σχετικές με το ίδιο θέμα). Το τέλος ενός κλάδου χαρακτηρίζεται συνήθως από ένα Τέλος της σελίδας κλάδων. Πρόκειται για ειδική σελίδα που επαναφέρει τον διδασκόμενο πίσω στον προηγούμενο πίνακα κλάδο. (Το άλμα ‘επιστροφής’ σε ένα Τέλος της σελίδας κλάδων μπορεί να αλλάξει, αν είναι απαραίτητο, μεσω της επεξεργασίας της σελίδας).

18. Μπορούν να υπάρξουν περισσότεροι από ένας πίνακες κλάδων σε μια διδακτική ενότητα. Παραδείγματος χάριν, μια διδακτική ενότητα μπορεί ωφέλιμα να κτιστεί έτσι ώστε τα ειδικά σημεία να είναι υπο-κλάδοι μέσα στους κλάδους κύριων θεμάτων.

19. Είναι σημαντικό να δοθεί στους διδασκόμενους ένας τρόπος να τελειώνουν μια διδακτική ενότητα. Αυτό να γίνει με τη συμπερίληψη μιας σύνδεσης "Τέλους μαθήματος" στον κύριο πίνακα κλάδο. Έτσι μεταπηδά στο (φανταστικό) τέλος της σελίδας μαθήματος. Μια άλλη επιλογή είναι ο τελευταίος κλάδος της διδακτικής ενότητας (εδώ "τελευταίος" με τη έννοια της λογικής διαταγής) απλά να ολοκληρώνει τη διδακτική ενότητα, δηλαδή να μην υπάρχει Τέλος της σελίδας κλάδων.

20. Εάν η μη αυτόματη βαθμολόγηση είναι απενεργοποιημένη: όταν μια διδακτική ενότητα περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους πίνακες κλάδους, προτείνεται να τεθεί η παράμετρος "ελάχιστου αριθμού ερωτήσεων" σε κάποια λογική τιμή. Αυτό θέτει ένα χαμηλότερο όριο στον αριθμό σελίδων που φαίνονται όταν υπολογίζεται ο βαθμός. Χωρίς αυτήν την παράμετρο ένας διδασκόμενος μπορεί να επισκεφτεί έναν κλάδο στη διδακτική ενότητα, να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις του σωστά και να αφήσει τη διδακτική ενότητα με το μέγιστο βαθμό.

Εάν η μη αυτόματη βαθμολόγηση είναι ενεργοποιημένη: ένας διδασκόμενος βαθμολογείται με βάση τον αριθμό σημείων που έχει κερδίσει ως ποσοστό των συνολικών σημείων για το μάθημα.

21. Επιπλέον, εάν η μη αυτόματη βαθμολόγηση είναι απενεργοποιημένη, όταν ένας πίνακας κλάδων είναι ανοιχτός, ένας διδασκόμενος έχει την ευκαιρία να επισκευτεί τον ίδιο κλάδο περισσότερο από μία φορά. Εντούτοις, ο βαθμός υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον αριθμό μοναδικών ερωτήσεων που απαντώνται. Άρα το να απαντά κανείς επανειλημμένα στο ίδιο σύνολο ερωτήσεων δεν αυξάνει το βαθμό. (Στην πραγματικότητα, ισχύει το αντίστροφο, δηλ. χαμηλώνει ο βαθμός, αφού η αρίθμηση του αριθμού σελίδων που επισκέπτεται κανείς χρησιμοποιείται στον παρονομαστή κατά την υπολογισμό των βαθμών, και περιλαμβάνει και τις επανεπισκέψεις). Προκειμένου να δοθεί στους σπουδαστές μια δίκαιη ιδέα της προόδου τους στη διδακτική ενότητα, παρουσιάζονται λεπτομέρειες πόσων ερωτήσεων απαντώνται σωστά, ο αριθμός σελίδων που έχει κανείς επισκεφτεί, και ο τρέχων βαθμός τους σε κάθε σελίδα κλάδων.

Εάν η μη αυτόματη βαθμολόγηση είναι ενεργοποιημένη, ένας διδασκόμενος μπορεί να ξαναεπισκεφτεί μια ερώτηση εάν η πορεία πλοήγησης τού το επιτρέπει, και να ξανακερδίζει τους πόντους για εκείνη την ερώτηση, εάν οι προσπάθειες είναι μεγαλύτερες από 1. Για να το αποτρέψετε αυτό, θέστε τις προσπάθειες σε 1.

22. Το τέλος του μαθήματος επιτυγχάνεται είτε με μεταπήδηση σε εκείνη την θέση αποκλειστικά είτε με το άλμα στην επόμενη σελίδα από την τελευταία (λογική) σελίδα της διδακτικής ενότητας. Εάν η μη αυτόματη βαθμολόγηση είναι απενεργοποιημένη, με το τέλος της διδακτικής ενότητας ο διδασκόμενος λαμβάνει ένα μήνυμα συγχαρητηρίων και παρουσιάζεται ο βαθμό του. Ο βαθμός είναι (ο αριθμός ερωτήσεων που απαντώνται σωστά/αριθμός σελίδων που έχει επισκεφτεί) * ο βαθμός της διδακτικής ενότητας. Εάν η μη αυτόματη βαθμολόγηση είναι ενεργοποιημένη, ο βαθμός είναι οι πόντοι που κερδίζονται ως ποσοστό % των συνολικών πόντων (π.χ. 3 πόντοι που κερδίζονται για μια διδακτική ενότητα αξίας 3 πόντων = 100% από 3 πόντους).

23. Εάν η διδακτική ενότητα δεν ολοκληρωθεί και ο διδασκόμενος απλά αποχωρήσει, όταν πηγαίνει ο διδασκόμενος στο μάθημα πάλι, του δίνεται η επιλογή της έναρξης από την αρχή ή να συνεχίσει στη διδακτική ενότητα από το σημείο όπου έδωσε την τελευταία σωστή απάντηση.

24. Για μια διδακτική ενότητα όπου επιτρέπεται η επανεξέταση, ο διδάσκων έχει την επιλογή της χρησιμοποίησης του καλύτερου βαθμού ή του μέσου όρου των βαθμών ως "τελικό" βαθμό για τη διδακτική ενότητα. Αυτός ο βαθμός θα παρουσιαστεί για παράδειγμα στη Σελίδα Βαθμών.

25. Σελίδες συστάδων: μια συστάδα αντιπροσωπεύει ένα σύνολο ερωτήσεων από το οποίο μία ή περισσότερες μπορούν να επιλεχτούν τυχαία. Οι συστάδες πρέπει να ολοκληρωθούν με ένα Τέλος της σελίδας συστάδων για καλύτερα αποτελέσματα (ειδάλλως αντιμετωπίζουν το τέλος της διδακτικής ενότητας ως EOC ). Οι ερωτήσεις μέσα σε μια συστάδα επιλέγονται τυχαία με την επιλογή της "Τυχαίας ερώτησης μέσα σε μια συστάδα" ως άλμα. Οι ερωτήσεις μέσα σε μια συστάδα μπορούν είτε να συνδέουν με το EOC για να βγουν από τη συστάδα, είτε μεταπηδούν σε μια απαρατήρητη ερώτηση μέσα στη συστάδα, είτε μεταπηδούν σε οποιαδήποτε άλλη σελίδα στη διδακτική ενότητα. Αυτό επιτρέπει επίσης τη δημιουργία σεναρίων με ένα τυχαίο στοιχείο χρησιμοποιώντας την ενότητα μαθήματος.

 

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English