Προσαρμοστικό περιβάλλον

Εάν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, ο μαθητής δικαιούται πολλαπλών απαντήσεων σε μια ερώτηση ακόμη και στην ιδία προσπάθεια στο κουίζ. Για παράδειγμα, ένα η απάντηση του μαθητή είναι λάθος, ο μαθητής θα μπορεί να ξαναπροσπαθήσει αμέσως. Ωστόσο, ένα μέρος της βαθμολογίας που δίνει η σωστή απάντηση θα αφαιρεθεί για κάθε λάθος απάντηση (το μέγεθος της ποινής καθορίζεται από το συντελεστή ποινής, ο όποιος ρυθμίζεται από την επόμενη επιλογή).

Το περιβάλλον αυτό επιτρέπει προσαρμοστικές ερωτήσεις οι οποίες μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με την απάντηση του φοιτητή. Εδώ βλέπουμε πως η IMS QTI προδιαγραφή ορίζει τις προσαρμοστικές ερωτήσεις (στοιχειά):

Ένα προσαρμοστικό στοιχείο είναι ένα στοιχείο το οποίο προσαρμόζει είτε την εμφάνιση του, είτε το σκορ του ή και τα 2 ανάλογα με τις προσπάθειες του υποψήφιου. Για παράδειγμα, ένα προσαρμοστικό στοιχείο μπορεί να αρχίσει με ένα κουτί που επιτρέπει στο υποψήφιο να γράψει κείμενο, αλλά σε περίπτωση που η απάντηση είναι μη ικανοποιητική, να παρουσιάσει μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής με μικρότερη βαθμολογία. Η προσαρμοστικότητα επιτρέπει στους συγγραφείς να δημιουργήσουν στοιχειά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους υποψηφίους.

Σto προσαρμοστικό περιβάλλον ένα επιπλέον κουμπί εμφανίζεται για κάθε ερώτηση. Εάν ο μαθητής πατήσει το κουμπί αυτό, η απάντηση αποστέλλεται στο σύστημα, και το σκορ και η βαθμολογία εμφανίζονται στο μαθητή. Εάν η ερώτηση είναι μια προσαρμοσμένη ερώτηση τότε αυτή εμφανίζεται στην νέα της κατάσταση λαμβάνοντας υπόψη την απάντηση του μαθητή. Στις απλούστερες προσαρμοστικές ερωτήσεις η νέα αυτή κατάσταση διαφέρει μόνο στο κείμενο ανατροφοδότησης και μπορεί να παροτρύνει το μαθητή να προσπαθήσει ξανά; σε πιο σύνθετες ερωτήσεις το περιεχόμενο της ερώτησης και τα στοιχειά αλληλεπίδρασης μπορούν να αλλάξουν.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English