Υπολογιζόμενες ερωτήσεις

Οι υπολογιζόμενες ερωτήσεις παρέχουν ένα τρόπο για την δημιουργία αριθμητικών ερωτήσεων με την χρήση wildcards που αντικαθιστούνται από συγκεκριμένες τιμές όταν πραγματοποιηθεί το κουίζ.
Παρακάτω είναι μια συρρικνωμένη οπτική γωνία της βασικής σελίδας επεξεργασίας με μερικούς παραδειγματικούς εισόδους :

Ερώτηση :

Εικόνα προς εμφάνιση :

Φόρμουλα σωστής απάντησης :

  

Ανεκτικότητα :

±

Τύπος ανεκτικότητας :

Σημαντικές εικόνες :


Στην είσοδο της ερώτησης και στη Φόρμουλα σωστής απάντησης {a} και {b} μπορούν να εμφανιστούν. Αυτά και οποιαδήποτε αλλά ονόματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ένα wildcard το όποιο αντικαθίσταται από κάποια τιμή όταν το κουίζ πραγματοποιηθεί. Επίσης, η σωστή απάντηση υπολογίζεται όταν το κουίζ καταχωρείται χρησιμοποιώντας την έκφραση στη Φόρμουλα σωστής απάντησης, η οποία επίσης υπολογίζεται σαν μια αριθμητική έκφραση μετά την αντικατάσταση των wildcards. Οι πιθανές τιμές των wildcards ρυθμίζονται η παράγονται σε μια άλλη σελίδα από ένα μάγο επεξεργασίας για τις υπολογιζόμενες ερωτήσεις…
η φόρμουλα χρησιμοποίει τον τελεστή +. Άλλοι τελεστές είναι -*/ και % όπου % είναι τελεστής του υπόλοιπου. Είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιηθούν μαθηματικές συναρτήσεις τύπου PHP. Ανάμεσα σε αυτές υπάρχουν 24 συναρτήσεις μονού-ορίσματος :
abs, acos, acosh, asin, asinh, atan, atanh, ceil, cos, cosh, deg2rad, exp, expm1, floor, log, log10, log1p, rad2deg, round, sin, sinh, sprt, tan, tanh
διπλού ορίσματος
atan2, pow
και οι συναρτήσεις min και max μπορούν να πάρουν 2 ή περισσότερα ορίσματα. Είναι επίσης δυνατή η χρήση της συνάρτησης pi η οποία δεν παίρνει ορίσματα, με παρενθέσεις pi(). Ομοίως η άλλη συνάρτηση πρέπει να έχει τα ορίσματα της μέσα σε παρενθέσεις. Πιθανή χρήση είναι για παράδειγμα sin({a}) + cos({b}) * 2. Δεν υπάρχει πρόβλημα ως αναφορά εμφωλεύσει των συναρτήσεων, δηλαδή cos(deg2rad({a} + 90)) κ.τ.λ.
Περισσότερες πληροφορίες ως αναφορά τις PHP-στυλ συναρτήσεις documentation at the PHP web site

Όσο αναφορά τις αριθμητικές ερωτήσεις είναι εφικτό να επιτραπεί ένα περιθώριο μέσα στο όποιο όλες οι απαντήσεις μπορεί να θεωρηθούν σωστές. Το πεδίο ανεκτικότητα χρησιμοποιείται για αυτό. Ωστόσο, υπάρχουν 3 διαφορετικοί τύποι ανεκτικότητας Σχεσιακό, Ονομαστικό και Γεωμετρικό. Εάν θεωρηθεί ότι η σωστή απάντηση σε χρόνο κουίζ υπολογίζεται σε 200 και η ανεκτικότητα είναι 0.5 τότε οι διαφορές στους τύπους ανεκτικότητας είναι:

Σχεσιακό: Εάν διάστημα ανεκτικότητας υπολογίζεται με το πολλαπλασιασμό της σωστής απάντησης με το 0.5, π.χ. σε αυτή την περίπτωση παίρνουμε 100 έτσι για αυτή την ανεκτικότητα η σωστή απάντηση είναι μεταξύ 100 και 300. (200 ± 100)
Αυτό είναι χρήσιμο εάν το εύρος της σωστής απάντησης διαφέρει πολύ ανάμεσα στις διάφορες wildcard τιμές.

Ονομαστικό: Αυτό είναι ο πιο απλός τύπος ανεκτικότητας (χωρίς να είναι ιδιαίτερα ισχυρός). Η σωστή απάντηση είναι μεταξύ 199.5 και 200.5 (200 ± 0.5)
Αυτός ο τύπος ανεκτικότητας μπορεί να είναι χρήσιμος εάν οι διαφορές ανάμεσα σε εναλλακτικές σωστές απαντήσεις είναι μικρός.

Γεωμετρικό: Το πάνω όριο για το διάστημα ανεκτικότητας υπολογίζεται 200 + 0.5*200 και είναι το ίδιο με την σχεσιακή περίπτωση. Το κατώτατο όριο υπολογίζεται 200/(1 + 0.5). η σωστή απάντηση να βρίσκεται μεταξύ 133.33 και 300.
Αυτό είναι χρήσιμο για πολύπλοκους υπολογισμούς που πρέπει να έχουν πολύ μεγαλύτερη ανεκτικότητα όπου η σχεσιακή ανεκτικότητα του 1 η περισσότερο χρησιμοποιούνται για το πάνω όριο αλλά όχι για το κατώτατο όριο, επειδή το 0 θα γινόταν σωστή απάντηση για όλες τις περιπτώσεις.

Το πεδίο Σημαντικές εικόνες συσχετίζεται μονό με το πώς η σωστή απάντηση θα εμφανιστεί κατά την ανασκόπηση η τις εκθέσεις. Π.χ εάν είναι ίση με 3 τότε η σωστή απάντηση είναι 13.333 και εμφανίζεται έως 13.3;1236 εμφανίζεται σαν 1240; 23 σαν 23.0 κ.τ.λ.

Τα πεδία ανατροφοδότησης και βέλτιστης μονάδας δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο όπως και για αριθμητικές ερωτήσεις.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English