Εισάγοντας αρχεία τύπου "GIFT "

Το GIFT είναι το καλύτερο διαθέσιμο φορμάτ για την εισαγωγή ασκήσεων τύπου κουίζ σε Moodle από αρχεία κειμένου. Υποστηρίζει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, σύντομης απάντησης, ταιριάσματος, αριθμητικές ερωτήσεις, καθώς και την εισαγωγή κενού ( _____ ) για ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών. Διάφοροι τύποι ερωτήσεων μπορούν να συνυπάρξουν σε μια άσκηση. Υποστηρίζονται επίσης γραμμές για σχόλια, τίτλοι ερωτήσεων, η ανατροφοδότηση και ποσοστά %.

Η κωδικοποίηση του αρχείου σας πρέπει να είναι UTF -8 (εκτός αν χρησιμοποιείτε μόνο χαρακτήρες ASCII ). Ένα παράδειγμα εξετάζει το αρχείο κειμένων μπορεί να βρεθεί εδώ: gift /examples .txt .

Βασικά σημεία:

Κάθε μεμονωμένη ερώτηση στο αρχείο GIFT δεν πρέπει να περιέχει κενές γραμμές. Κάθε ερώτηση οριοθετείται από τουλάχιστον μια κενή γραμμή. Εάν πρέπει να έχετε μια κενή γραμμή στην ερώτησή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σημείο \n . Μπορείτε να έχετε σχόλια οπουδήποτε επιθυμείτε, αλλά πρέπει να αρχίσουν με δύο καθέτους (//) στην αρχή της γραμμής.

ΤΥΠΟΙ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής:

Για τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, οι λανθασμένες απαντήσεις έχουν μπροστά (~) και η σωστή απάντηση έχει μπροστά (=).

Ποιος τάφηκε στον τάφο του Grant ; {~ ο Grant ~ ο Jefferson =κανένας}

 

Η μορφή για ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών παρεμβάλλει αυτόματα μια γραμμή (_____) στη μέση της πρότασης. Για να χρησιμοποιήσετε ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών, τοποθετήστε την απάντηση στο σημείο της γραμμής που θέλετε να εμφανιστείτε στην πρόταση.

Ο Grant είναι {~βαλμένος =ενταφιασμένος ~ζωντανός} μέσα στον τάφο του Grant .

 

Εάν η απάντηση βρίσκεται μόλις πριν το τελικό σημείο στίξης, μια γραμμή συμπλήρωσης κενού θα παρεμβληθεί αυτόματα στο σημείο αυτό. Όλοι οι τύποι ερώτησης μπορούν να γραφτούν με μορφή ερωτήσεων συμπλήρωσης κενών.

Πρέπει να υπάρξει μια κενή γραμμή που θα χωρίζει τις ερωτήσεις. Για σαφήνεια, οι απαντήσεις μπορούν να γραφτούν σε χωριστές γραμμές. Για παράδειγμα:

Οι αμερικανικές διακοπές της ημέρας των Ευχαριστιών γιορτάζονται την {

~δεύτερη

~τρίτη

= τέταρτη

} Πέμπτη του Νοεμβρίου.

 

Οι ιαπωνικοί χαρακτήρες προήλθαν αρχικά από ποια χώρα; {

~την Ινδία

= την Κίνα

~την Κορέα

~την Αίγυπτο }

 

 

Ερωτήσεις τύπου σύντομης απάντησης:

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις τύπου σύντομων απαντήσεων έχουν μπροστά το (=), που δηλώνει ότι όλες οι απαντήσεις είναι σωστές. Οι απαντήσεις δεν πρέπει να περιέχουν το χαρακτήρα (~).

Ποιος τάφηκε στον τάφο του Grant ; {=κανείς =κανένας}

Δύο συν δύο ισούται με {= τέσσερα = 4}.

 

Εάν υπάρχει μόνο μια σωστή σύντομη απάντηση, μπορεί να γραφτεί χωρίς το (=), εφ' όσον δεν υπάρχει περίπτωση σύγχυσης με ερωτήσεις τύπου Σωστού-Λάθους.

Ερωτήσεις τύπου Σωστού-Λάθους:

Σε αυτόν τον τύπο ερωτήσεων η απάντηση δείχνει εάν η δήλωση είναι αληθινή ή ψεύτικη. Η απάντηση πρέπει να γραφτεί ως εξής {ΣΩΣΤΟ} ή {ΛΑΘΟΣ}, ή να συντομογραφηθεί σε {Σ} ή {Λ}.

Ο Grant έχει ταφεί στον τάφο του Grant .{Λ}

Ο ήλιος ανατέλλει στα ανατολικά east . {Σ}

 

Ερωτήσεις τύπου ταιριάσματος

Τα ταιριαστά ζεύγη αρχίζουν με (=) και χωρίζονται από το σύμβολο - >. Πρέπει να υπάρξουν τουλάχιστον τρία τέτοια ζεύγη.

Ερώτηση τύπου ταιριάσματος {

= υποερώτηση 1 - > απάντηση1

= υποερώτηση 2 - > απάντηση 2

= υποερώτηση 3 - > απάντηση 3

}

 

Ταιριάξτε με τις ακόλουθες χώρες τις αντίστοιχες πρωτεύουσές τους {

= Καναδάς - > Οττάβα

= Ιταλία - > Ρώμη

= Ιαπωνία - > Τόκιο

= Ινδία - > Νέο Δελχί

}

Οι ερωτήσεις τύπου ταιριάσματος δεν υποστηρίζουν ανατροφοδότηση ή ποσοστά %.

 

Αριθμητικές Ερωτήσεις:

Το τμήμα απάντησης των αριθμητικών ερωτήσεων πρέπει να αρχίσει με (#). Οι αριθμητικές απαντήσεις μπορούν να περιλάβουν ένα περιθώριο λάθους, το οποίο γράφεται μετά από τη σωστή απάντηση και χωρίζεται από αυτή με άνω και κάτω τελεία (:). Αν π.χ. η σωστή απάντηση είναι τίποτα μεταξύ 1,5 και 2,5, θα γραφεί ως εξής {#2:0.5}. Αυτό δείχνει ότι η σωστή απάντηση είναι 2 με ένα περιθώριο λάθους 0,5 (δηλ., με έκταση από 1,5 έως 2,5). Εάν κανένα περιθώριο λάθους δεν διευκρινίζεται, εννοείται ότι το περιθώριο λάθους είναι μηδέν.

Πότε γεννήθηκε ο Ulysses S . Grant ; {#1822}

Ποια είναι η τιμή του pi (με 3 δεκαδικά ψηφία); {#3,1415:0,0005}.

 

Προαιρετικά, οι αριθμητικές απαντήσεις μπορούν να γραφτούν ως έκταση με το ακόλουθο σχήμα {# Ελάχιστη τιμή..Μέγιστη τιμή}.

Ποια είναι η τιμή του pi (με 3 δεκαδικά ψηφία); {#3,141..3,142} .

 

Ο browser του Moodle δεν υποστηρίζει πολλαπλές αριθμητικές απαντήσεις, αλλά ο κώδικας του Moodle και το GIFT μπορούν. Αυτό είναι χρήσιμο για να ορίζει κανείς αριθμητικές πολλαπλές εκτάσεις, και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, αν συνδυαστεί με ποσοστά %. Εάν χρησιμοποιούνται πολλαπλές απαντήσεις, πρέπει να χωριστούν με (=), όπως ακριβώς ισχύει για τις ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

Πότε γεννήθηκε ο Ulysses S . Grant ; {#

=1822:0

=%50%1822:2}

 

Σημειώστε ότι, αφού GUI browser του Moodle δεν υποστηρίζει τις πολλαπλές απαντήσεις για τις αριθμητικές ερωτήσεις, δεν υπάρχει τρόπος να φανούν ή να επεξεργαστούν μέσω Moodle . Ο μόνος τρόπος να αλλαχτεί μια αριθμητική απάντηση πέρα από τον πρώτο, είναι να διαγραφεί η ερώτηση και να επανεισαχθεί (ή αλλιώς η χρήση τρόπου όπως phpMyAdmin ).

 

 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

 

Εκτός από αυτούς τους βασικούς τύπους ερώτησης, αυτό το φίλτρο προσφέρει τις ακόλουθες επιλογές: γραμμές με σχόλια, τίτλο ερώτησης, η ανατροφοδότηση και το ποσοστά %.

 

Γραμμές με σχόλια:

Τα σχόλια που δεν θα εισαχθούν σε Moodle μπορούν να περιληφθούν σε αρχείο κειμένου. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρέχει τις τίτλους ή περισσότερες πληροφορίες για τις ερωτήσεις. Όλες οι γραμμές που αρχίζουν με μια διπλή αντίστροφη κάθετο (δεν υπολογίζονται τα διάκενα (tabs ) ή οι κενοί χαρακτήρες (spaces )) θα αγνοηθούν από το φίλτρο.

// Υπότιτλος: Αριθμητικές ερωτήσεις κατωτέρω

Πόσο κάνει 2 συν 2; {#4}

 

Τίτλος ερώτησης:

Ένας τίτλος ερώτησης μπορεί να οριστεί με την τοποθέτησή του ανάμεσα σε διπλές άνω και κάτω τελείες (::).

::η προέλευση Kanji :: οι Γιαπωνέζικοι χαρακτήρες

προήλθαν αρχικά από ποια χώρα; {= Κίνα}

 

::η Ημέρα των Ευχαριστιών:: Οι αμερικανικές διακοπές  της ημέρας των Ευχαριστιών

εορτάζονται τη {~δεύτερη ~τρίτη = τέταρτη} Πέμπτη του Νοεμβρίου.

 

Εάν κανένα όνομα ερώτησης δεν ορίζεται, ολόκληρη η ερώτηση θα χρησιμοποιηθεί ως όνομα εξ ορισμού.

 

Ανατροφοδότηση:

Η ανατροφοδότηση μπορεί να περιληφθεί για κάθε απάντηση, αρκεί να ακολουθεί την απάντηση το σημάδι (#)και το κείμενο της ανατροφοδότησης.

Ποια είναι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα πολλαπλής επιλογής; {

~λάθος απάντηση# σχόλιο ανατροφοδότησης στη λανθασμένη απάντηση

~κι άλλη λάθος απάντηση # σχόλιο ανατροφοδότησης και σε αυτή τη λανθασμένη απάντηση

= σωστή απάντηση # Μπράβο!}

 

Ποιος τάφηκε στον τάφο Grant ; {

= κανείς#Σωστά!

= κανένας# Σωστά!}

 

Ο Grant τάφηκε στον τάφο Grant , {ΛΑΘΟΣ#Κανείς δεν τάφηκε στον τάφο Grant .}

Για τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, η ανατροφοδότηση αφορά μόνο στην απάντηση που επέλεξε ο διδασκόμενος. Για τις ερωτήσεις τύπου σύντομης απάντησης, η ανατροφοδότηση παρουσιάζεται μόνο όταν εισάγουν οι σπουδαστές τη σωστή απάντηση. Για τις ερωτήσεις τύπου Σωστού-Λάθους, η ανατροφοδότηση αποθηκεύεται, για να εμφανιστεί σε περίπτωση που ο διδασκόμενος επέλεξε τη λανθασμένη απάντηση. Έτσι, στο τελευταίο παράδειγμα ανωτέρω, ο διδασκόμενος θα έβλεπε την ανατροφοδότηση μόνο εάν επέλεγε ΣΩΣΤΟ ως απάντησή.

 

 

Απαντήσεις με ποσοστά %:

Απαντήσεις με ποσοστά % είναι διαθέσιμες για ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και για ερωτήσεις σύντομης απάντησης. Τα ποσοστά μπορούν να περιληφθούν ανάμεσα σε σημάδια % (π.χ., %50%), με την ακολουθία του (~) για τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή του (=) για τις ερωτήσεις σύντομης απάντησης. Αυτή η επιλογή μπορεί να συνδυαστεί με σχόλια ανατροφοδότησης.

 

Δύσκολη question . {~λάθος απάντηση ~%50% απάντηση αξίας μισών βαθμών = σωστή απάντηση}

  ::Η πόλη-πατρίδα του Χριστού::ο Χριστός ήταν από {

~την Ιερουσαλήμ#Η Ιερουσαλήμ ήταν σημαντική πόλη, αλλά η απάντηση είναι λανθασμένη.

~%25%τη Βηθλεέμ#Γεννήθηκε εκεί, αλλά δε μεγάλωσε εκεί.

~%50%τη Γαλιλαία#Πρέπει να είσαι πιο συγκεκριμένος.

= τη Ναζαρέτ#Ναι! Πολύ σωστά!}.

::Η πόλη-πατρίδα του Χριστού::ο Χριστός ήταν από {

= τη Ναζαρέτ#Ναι! Πολύ σωστά!

= %75% τη Ναζαρέ#Σωστά, αλλά γραμμένο λανθασμένα.

= %25%τη Βηθλεέμ# Γεννήθηκε εκεί, αλλά δε μεγάλωσε εκεί.}

 

Σημειώστε ότι τα τελευταία δύο παραδείγματα είναι ουσιαστικά η ίδια ερώτηση, πρώτα ως πολλαπλή επιλογή και έπειτα με τη σύντομη απάντηση.

Σημειώστε ότι είναι δυνατό να οριστούν ποσοστά % που ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ μέσω του browser . Στο μενού ‘Match Grades ’ στη σελίδα εισαγωγών καθορίζεται πώς αντιμετωπίζονται. Μπορείτε είτε να ζητήσετε να αναφερθεί ένα λάθος ή να προσαρμοστεί η απάντηση στην κοντινότερη έγκυρη απάντηση.

 

 

Ορισμός μορφοποίησης κειμένου για την ερώτηση

Το κείμενο ερώτησης (μόνο) μπορεί να έχει προαιρετική μορφή κειμένου. Οι διαθέσιμες μορφές προς το παρόν είναι Μoodle (αυτόματη μορφοποίηση Moodle ), HTML , απλή (μορφοποίηση απλού κειμένου – plain text ) και markdown . Η μορφή ορίζεται με αγκύλες πριν από το κείμενο της ερώτησης. Για περισσότερες πληροφορίες για τις μορφές κειμένων βλ. Moodle .

 

[ * οι αμερικανικές διακοπές markdown ]The της ημέρας των ευχαριστιών * γιορτάζονται

~second

~third

= τέταρτος

Πέμπτη του Νοεμβρίου.

 

 

[markdown ] Οι *αμερικανικές διακοπές της ημέρας των Ευχαριστιών* εορτάζονται την {

~δεύτερη

~τρίτη

=τέταρτη

} Πέμπτη του Νοεμβρίου.

 

 

Πολλαπλές απαντήσεις:

Η επιλογή πολλαπλών απαντήσεων χρησιμοποιείται για τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, όταν πρέπει να επιλεχτούν δύο ή περισσότερες απαντήσεις για να απαντηθεί πλήρως η ερώτηση. Η επιλογή πολλαπλών απαντήσεων ενεργοποιείται όταν μοιράζουμε το βάρος σε δυο ή περισσότερες απαντήσεις, ενώ δεν επιτρέπουμε σε μια μόνο απάντηση να θεωρηθεί ότι απαντά πλήρως στην ερώτηση.

Ποιοι δύο άνθρωποι είναι ενταφιασμένοι στον τάφο του Grant ; {

~Κανείς

~%50% οGrant

~%50% η σύζυγος του Grant

~ο πατέρας του Grant }

 

Σημειώστε ότι δεν υπάρχει κανένα (=) σε οποιαδήποτε απάντηση και οι απαντήσεις πρέπει να συμπληρώνουν συνολικά όχι πάνω από 100%, διαφορετικά το Moodle θα το θεωρήσει λάθος. Για να αποφευχθεί το πρόβλημα οι διδασκόμενοι να παίρνουν αυτόματα 100% απλά με το να επιλέγουν όλες τις απαντήσεις, είναι καλύτερο να περιληφθούν τα αρνητικά βάρη απάντησης για τις λανθασμένες απαντήσεις.

Ποιοι δύο άνθρωποι είναι ενταφιασμένοι στον τάφο του Grant ; {

~%-50% Κανείς

~%50% οGrant

~%50% η σύζυγος του Grant

~%-50% ο πατέρας του Grant }

 

 

Ειδικοί χαρακτήρες ~ = # {} :

Οι χαρακτήρες ~ = # {} ελέγχουν τη λειτουργία αυτού του φίλτρου και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κανονικό κείμενο μέσα στις ερωτήσεις. Δεδομένου ότι αυτά τα σύμβολα έχουν έναν ειδικό ρόλο στον καθορισμό της λειτουργίας αυτού του φίλτρου, καλούνται "χαρακτήρες ελέγχου." Αλλά μερικές φορές μπορείτε να θελήσετε να χρησιμοποιήσετε εναν από αυτούς τους χαρακτήρες, παραδείγματος χάριν να παρουσιάσετε μαθηματικό τύπο σε μια ερώτηση. Η λύση είναι να αναιρεθεί η λειτουργία τους ως χαρακτήρες ελέγχου. Αυτό γίνεται απλά με μια αντίστροφη κάθετο (/) πριν από έναν χαρακτήρα ελέγχου, έτσι ώστε το φίλτρο να θεωρήσει ότι θέλετε να τον χρησιμοποιήσετε ως κανονικό χαρακτήρα αντί ως χαρακτήρα ελέγχου. Παραδείγματος χάριν:

Ποια απάντηση είναι ίση με 5; {

~ \= 2 + 2

= \= 2 + 3

~ \= 2 + 4 }

 

  ::GIFT χαρακτήρες ελέγχου  ::

Ποιος από τους ακόλουθους δεν είναι χαρακτήρας ελέγχου για το GIFT ; {

~ \~ # \~ είναι χαρακτήρας ελέγχου.

~ \= #\ = είναι χαρακτήρας ελέγχου.

~ \# # \# είναι χαρακτήρας ελέγχου.

~ \{ # \{ είναι χαρακτήρας ελέγχου.

~\ } # \} είναι χαρακτήρας ελέγχου.

=\ # Σωστό! Η \ (αντίστροφη κάθετος) δεν είναι χαρακτήρας ελέγχου. ΑΛΛΑ,

χρησιμοποιείται για να αναιρεθεί η λειτουργία των χαρακτήρων ως χαρακτήρων ελέγχου.

}

 

Όταν η ερώτηση υποβάλλεται σε επεξεργασία, η αντίστροφη κάθετος αφαιρείται και δεν αποθηκεύεται στο Moodle .

 

Άλλες επιλογές:

Οι ερωτήσεις σύντομης απάντησης μπορούν να επηρεάζονται από τα κεφαλαία και μικρά γράμματα, αν μεταβάλλουμε το "0" "σε 1" στην ακόλουθη γραμμή:

$question->usecase = 0; // Ignore case

 

 

 

 

Importing "GIFT" format files

GIFT is the most comprehensive import format available for importing Moodle quiz questions from a text file. It supports Multiple-Choice, True-False, Short Answer, Matching and Numerical questions, as well as insertion of a _____ for the Missing Word format. Various question-types can be mixed in a single text file, and the format also supports line comments, question names, feedback and percentage-weight grades.

The text encoding of your text file must be utf-8 (unless you only use ascii characters). An example questions text file can be found here: gift/examples.txt.

Basics

Each individual question in the GIFT file must not contain any blank lines. Each question is delimited by at least one blank line. If you need to represent a blank line in your question you can use the entity \n. You can use comments wherever you wish but they must start with two forward slashes (//) at the start of the line.

QUESTION TYPES

Multiple Choice:
For multiple choice questions, wrong answers are prefixed with a tilde (~) and the correct answer is prefixed with an equal sign (=).

   Who's buried in Grant's tomb?{~Grant ~Jefferson =no one}

The Missing Word format automatically inserts a fill-in-the-blank line (like this _____) in the middle of the sentence. To use the Missing Word format, place the answers where you want the line to appear in the sentence.

   Grant is {~buried =entombed ~living} in Grant's tomb.

If the answers come before the closing punctuation mark, a fill-in-the-blank line will be inserted for the "missing word" format. All question types can be written in the Missing Word format.

There must be a blank line (double carriage return) separating questions. For clarity, the answers can be written on separate lines and even indented. For example:

   The American holiday of Thanksgiving is celebrated on the {
     ~second
     ~third
     =fourth
   } Thursday of November.
   
   Japanese characters originally came from what country? {
     ~India
     =China
     ~Korea
     ~Egypt}

Short Answer:
Answers in Short Answer question-type are all prefixed by an equal sign (=), indicating that they are all correct answers. The answers must not contain a tilde.

   Who's buried in Grant's tomb?{=no one =nobody}

   Two plus two equals {=four =4}.

If there is only one correct Short Answer, it may be written without the equal sign prefix, as long as it cannot be confused as True-False.

True-False:
In this question-type the answer indicates whether the statement is true or false. The answer should be written as {TRUE} or {FALSE}, or abbreviated to {T} or {F}.

   Grant is buried in Grant's tomb.{F}

   The sun rises in the east.{T}

Matching:
Matching pairs begin with an equal sign (=) and are separated by this symbol "->". There must be at least three matching pairs.

   Matching Question. {
     =subquestion1 -> subanswer1
     =subquestion2 -> subanswer2
     =subquestion3 -> subanswer3
     }
   
   Match the following countries with their corresponding capitals. {
     =Canada -> Ottawa
     =Italy -> Rome
     =Japan -> Tokyo
     =India -> New Delhi
     }

Matching questions do not support feedback or percentage answer weights.

Numerical:
The answer section for Numerical questions must start with a number sign (#). Numerical answers can include an error margin, which is written following the correct answer, separated by a colon. So for example, if the correct answer is anything between 1.5 and 2.5, then it would be written as follows {#2:0.5}. This indicates that 2 with an error margin of 0.5 is correct (i.e., the span from 1.5 to 2.5). If no error margin is specified, it will be assumed to be zero.

   When was Ulysses S. Grant born? {#1822}

   What is the value of pi (to 3 decimal places)? {#3.1415:0.0005}.

Optionally, numerical answers can be written as a span in the following format {#MinimumValue..MaximumValue}.

   What is the value of pi (to 3 decimal places)? {#3.141..3.142}.

Moodle's browser interface does not support multiple numerical answers, but Moodle's code can and so does GIFT. This can be used to specify numerical multiple spans, and can be particularly usefully when combined with percentage weight grades. If multiple answers are used, they must be separated by an equal sign, like short answer questions.

   When was Ulysses S. Grant born? {#
     =1822:0
     =%50%1822:2}

Note that since Moodle's browser GUI doesn't support multiple answers for Numerical questions, there's no way to see them or edit them through Moodle. The only way to change a numerical answer beyond the first, is to delete the question and re-import it (or use something like phpMyAdmin).

OPTIONS

In addition to these basic question types, this filter offers the following options: line comments, question name, feedback and percentage answer weight.

Line Comments:
Comments that will not be imported into Moodle can be included in the text file. This can be used to provide headers or more information about questions. All lines that start with a double backslash (not counting tabs or spaces) will be ignored by the filter.

   // Subheading: Numerical questions below
   What's 2 plus 2? {#4}

Question Name:
A question name can be specified by placing it first and enclosing it within double colons.

   ::Kanji Origins::Japanese characters originally
   came from what country? {=China}

   ::Thanksgiving Date::The American holiday of Thanksgiving is 
   celebrated on the {~second ~third =fourth} Thursday of November.

If no question name is specified, the entire question will be used as the name by default.

Feedback:
Feedback can be included for each answer by following the answer with a number sign (# also known as a hash mark) and the feedback.

   What's the answer to this multiple-choice question?{
   ~wrong answer#feedback comment on the wrong answer
   ~another wrong answer#feedback comment on this wrong answer
   =right answer#Very good!}
   
   Who's buried in Grant's tomb?{
   =no one#excellent answer!
   =nobody#excellent answer!}
   
   Grant is buried in Grant's tomb.{FALSE#No one is buried in Grant's tomb.}

For Multiple Choice questions, feedback is displayed only for the answer the student selected. For short answer, feedback is shown only when students input the corresponding correct answer. For true-false questions, the imported feedback is saved so that it will display if the student chose the wrong answer. So, in the last example above, the student would see the feedback only if they selected TRUE as their answer.

Percentage Answer Weights:
Percentage answer weights are available for both Multiple Choice and Short Answer questions. Percentage answer weights can be included by following the tilde (for Multiple Choice) or equal sign (for Short Answer) with the desired percent enclosed within percent signs (e.g., %50%). This option can be combined with feedback comments.

   Difficult question.{~wrong answer ~%50%half credit answer =full credit answer}
     
   ::Jesus' hometown::Jesus Christ was from {
   ~Jerusalem#This was an important city, but the wrong answer.
   ~%25%Bethlehem#He was born here, but not raised here.
   ~%50%Galilee#You need to be more specific.
   =Nazareth#Yes! That's right!}.
   
   ::Jesus' hometown:: Jesus Christ was from {
   =Nazareth#Yes! That's right!
   =%75%Nazereth#Right, but misspelled.
   =%25%Bethlehem#He was born here, but not raised here.}

Note that the last two examples are essentially the same question, first as multiple choice and then as short answer.

Note that it is possible to specify percentage answer weights that are NOT available through the browser interface. The Match Grades drop-down on the import page determines how these are handled. You can either request that an error be reported or that the answer weight be adjusted to the nearest valid answer weight.

Specify text-formatting for the question
The question text (only) may have an optional text format specified. Currently the available formats are moodle (Moodle Auto-Format), html (HTML format), plain (Plain text format) and markdown (Markdown format). The format is specified in square brackets immediately before the question text. More information on text formats in Moodle.

[markdown]The *American holiday of Thanksgiving* is celebrated on the {
     ~second
     ~third
     =fourth
   } Thursday of November.  

Multiple Answers:
The Multiple Answers option is used for multiple choice questions when two or more answers must be selected in order to obtain full credit. The multiple answers option is enabled by assigning partial answer weight to multiple answers, while allowing no single answer to receive full credit.

   What two people are entombed in Grant's tomb? {
     ~No one
     ~%50%Grant
     ~%50%Grant's wife
     ~Grant's father }

Note that there is no equal sign (=) in any answer and the answers should total no more than 100%, otherwise Moodle will return an error. To avoid the problem of students automatically getting 100% by simply checking all of the answers, it is best to include negative answer weights for wrong answers.

   What two people are entombed in Grant's tomb? {
     ~%-50%No one
     ~%50%Grant
     ~%50%Grant's wife
     ~%-50%Grant's father }

Special Characters ~ = # { } :
These symbols ~ = # { } control the operation of this filter and cannot be used as normal text within questions. Since these symbols have a special role in determining the operation of this filter, they are called "control characters." But sometimes you may want to use one of these characters, for example to show a mathematical formula in a question. The way to get around this problem is "escaping" the control characters. This means simply putting a backslash (\) before a control character so the filter will know that you want to use it as a literal character instead of as a control character. For example:

   Which answer equals 5? {
     ~ \= 2 + 2
     = \= 2 + 3
     ~ \= 2 + 4 }

   ::GIFT Control Characters::
   Which of the following is NOT a control character for the GIFT import format? {
    ~ \~   # \~ is a control character.
    ~ \=   # \= is a control character.
    ~ \#   # \# is a control character.
    ~ \{   # \{ is a control character.
    ~ \}   # \} is a control character.
    = \   # Correct! \ (backslash) is not a control character. BUT,
          it is used to escape the control characters.
   }

When the question is processed, the backslash is removed and is not saved in Moodle.

Other Options:
Short Answer questions can be made case sensitive by changing "0" to "1" in the following line:
$question->usecase = 0; // Ignore case

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English