Γενική ανάδραση

Η γενική ανάδραση είναι κάποιο κείμενο που εμφανίζεται στον μαθητή μόλις αυτός ολοκληρώσει την προσπάθειά του σε ένα κουίζ. Το κείμενο αυτό μπορεί να βασίζεται στη βαθμολογία που επιτεύχθηκε.

Για παράδειγμα, αν εισάγετε:

Όριο βαθμολόγησης: 100%
Ανατροφοδότηση: πολύ καλά, συγχαρητήρια!
Όριο βαθμολόγησης: 40%
Ανατροφοδότηση: Παρακαλώ ξαναμελετήστε την ύλη της εβδομάδας
...
Όριο βαθμολόγησης: 0%

τότε στους διδασκόμενους με επίδοση από 100% ως 40% θα εμφανιστεί το μήνυμα "πολύ καλά, συγχαρητήρια", ενώ σε αυτούς με επίδοση 39,99% ως 0% θα εμφανιστεί το άλλο μήνυμα. Tα όρια βαθμολόγησης ορίζουν το εύρος των βαθμών και κάθε μήνυμα ανάδρασης αναφέρεται στο σχετικό διάστημα.

Τα όρια βαθμολόγησης μπορούν να οριστούν με ποσοστά επι τοις εκατό, π.χ. "31,41%", ή απλά με έναν αριθμό, π.χ. "7". Αν η άσκηση τύπου κουίζ δίνει μέγιστη βαθμολογία 10 βαθμών, το όριο βαθμολόγησης "7" σημαίνει 7/10 ή περισσότερο.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English